โครงการรับตรง ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

โครงการรับตรง ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มกราคม – 24 มีนาคม 2557 (รอบแรก)
 • 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2557 (รอบสอง)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน — 20 คน
 • สาขาวิชาจีนศึกษา — 20 คน
 • สาขาวิชาไทยศึกษา — 20 คน
 • สาขาวิชาวิเทศศึกษา
  • วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี — 20 คน
  • วิชาเอกเกาหลีศึกษา — 20 คน

คุณสมบัติ

 • ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา ดังนี้
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า หรือ
  • HSK — ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 (สำหรับสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน และจีนศึกษาเท่านั้น)

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตัวเองสังกัด
 • สมัครผ่านไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ