TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมือ MOU วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมือ MOU วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาความร่วมมือ MOU วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ธันวาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์