TCAS/รับตรง61 โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ธันวาคม 2560 – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เคยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่จัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • หรือ เป็นผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโยี/วิศวกรรมศาสตร์/ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์