TCAS/รับตรง61 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ทรัพยากรประมง
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • พัฒนาธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,110 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์