TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ช่อศรีตรังอินเตอร์ วิทยาลัยยางพาราไทย-จีน ม.สงขลา 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
 • มีผลการสอบมาตรฐาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • SAT / ACT / A Level / IB / PAT
  • IELTS / TOEFL / TOEIC / PSU-TEP / TU-GET / Gaokao / GAT / O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5