TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ทายาทธุรกิจยางพารา วิทยาลัยยางพาราไทย-จีน ม.สงขลา 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทายาทธุรกิจยางพารา สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต และวิทย์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เช่น IELTS / TOEFL / TOEIC / PSU-GET
 • มีบิดา หรือมาดา หรือปู หรือย่า หรือตา หรือยาย หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางต้นน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6