TCAS/รับตรง61 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 ธันวาคม 2560 – 18 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เรียนที่ภูเก็ต
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์-หาดใหญ่
  • ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • (หน้า 4)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ่
  • สัตวศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • พัฒนาการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืช
  • วาริชศาสตร์
  • ปฐพีศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะการแพทย์แผนไทย-หาดใหญ่
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-หาดใหญ่
  • ดิจิตอลมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 6)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ปัตตานี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ปัตตานี
  • เทคโนโลยียาง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • เทคโนโลยีการประมง
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • (หน้า 8)
 • คณะบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการบริการ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิเทศธุรกิจ:จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • ยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์-ภูเก็ต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฏร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • ทรัพยากรประมง
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยื่น
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • ระบบสารสนเทศ
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • พัฒนาธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • (หน้า 10)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการรัฐกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • (หน้า 10)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
  • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
  • โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ “มหาวิทยาลัยบูรพา” จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
 • มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT (2561)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่ตนเองสังกัด สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ส่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: