TCAS/รับตรง61 ความสามารถภาษาอังกฤษ คณะการบริการ/ท่องเที่ยว ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถภาษาอังกฤษ คณะการบริการ/ท่องเที่ยว ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นานาชาติ
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • อายุ 16 – 22 ปีบริบูรณ์
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามที่กำหนด เช่น
  • TOEFL / IELTS / TOEIC / หรืออื่นๆ เท่าเทียบ
 • หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์