รับตรง61 ผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

รับตรง61 ผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 3 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • คณะวิเทศศึกษา
  • วิเทศธุรกิจ : จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมืิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 • มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษา ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • หรือ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 290 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับนักศึกษาและเทียนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์