TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะวิเทศศึกษา ปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 23 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • วิเทศธุรกิจ : จีน 60 คน
  • จีนศึกษา 30 คน
  • ไทยศึกษา 30 คน
  • วิเทศศึกษา 30 คน
  • ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเจ้าของภาษา หรือ
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า หรือ
  • HSK — ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีนและจีนศึกษาเท่านั้น หรือ
  • TOPIK — ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิเทศศึกษาเท่านั้น หรือ
  • DELF — ไม่ต่ำกว่าระดับ A2 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษฝรั่งเศสเท่านั้น หรือ
  • เป็นผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในฐานะเจ้าของภาษา สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศสเท่านั้น
 • หรือ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6