TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 3,350 คน ม.อุบลราชธานี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 3,350 คน ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 17)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการตลาด
  • การจัดการตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 14)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 15)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 15)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกาาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่ม เติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,350 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: