TCAS/รับตรง61 โรงเรียนในเขตภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 โรงเรียนในเขตภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงินธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์