TCAS/รับตรง61 นร.ที่มีศักยภาพสูง คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 นร.ที่มีศักยภาพสูง คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • เคยเข้าร่วม หรือประกวด โครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 6 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์