โครงการรับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

จำนวนรับ

 • นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน ได้แก่
  • จังหวัดเชียงราย — จำนวน 2 คน
  • จังหวัดเชียงใหม่ — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดลำพูน — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดลำปาง — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดพะเยา — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดแพร่ — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดน่าน — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดอุตรดิตถ์ — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดพิษณุโลก — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดสุโขทัย — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดตาก — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดนครสวรรค์ — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดกำแพงเพชร — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดเพชรบูรณ์ — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดพิจิตร — จำนวน 1 คน
  • จังหวัดอุทัยธานี — จำนวน 1 คน
 • นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 14 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์