TCAS/รับตรง61 โครงการพิเศษนานาชาติ เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการพิเศษนานาชาติ เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกรด 12 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / TOEIC
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 3 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นหนังสือแนะนำตัว
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์