TCAS/รับตรง61 นร.ผู้มีศักยภาพสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 นร.ผู้มีศักยภาพสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสื่อดิจิทัล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลีย่วิชาคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 160 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์