TCAS/รับตรง61 สัปดาห์วิทย์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 สัปดาห์วิทย์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 256
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และคณิต รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 13 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์