รับตรง61 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2561

รับตรง61 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2561

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 19 ธันวาคม 2560
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • ทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เวชระเบียน
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  • เทคนิคเภสัชกรรม
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต (รวม กศน.)
  • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควต้าให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควต้าให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต อังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงานตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนต้นสังกัด
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์