TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา ม.มหิดล 2561 (ปรับปรุง/1)

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา ม.มหิดล 2561 (ปรับปรุง/1)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง/1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
   • (หน้า 2)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
   • (หน้า 4)
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
   • (หน้า 6)
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล
   • (หน้า 8)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการโควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน)
   • (หน้า 10)
  • สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพื้นที่ – โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
   • (หน้า 11)
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
   • (หน้า 12)
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่กลุ่มอำนาจเจริญ
   • (หน้า 15)
  • พยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่ จ. สมุทรปราการ
   • (หน้า 18)
  • แพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program)
   • (หน้า 21, 27)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • แพทยศาสตร์
   • (หน้า 29)
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
   • (หน้า 30)
  • สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
   • (หน้า 38)
  • สาขาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
   • (หน้า 41)
  • โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน
   • (หน้า 43)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โครงการโควตาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
   • (หน้า 45)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
   • (หน้า 47)
  • โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • (หน้า 51)
  • โครงการ ทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
   • (หน้า 55)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
   • (หน้า 60)
  • วิศวกรรมเคมี
   • (หน้า 61)
  • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • (หน้า 63)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • (หน้า 66)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
   • (หน้า 68)
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • (หน้า 69)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • (หน้า 71)
  • วิศวกรรมโยธา
   • (หน้า 73)
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
   • (หน้า 76)
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย
   • (หน้า 78)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ โครงการรับนักศึกษาพิการ
   • (หน้า 80)
  • ภาษาอังกฤษ โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
   • (หน้า 81)
  • ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
   • (หน้า 83)
  • ภาษาอังกฤษ โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ)
   • (หน้า 84)
  • ภาษาไทย โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
   • (หน้า 86)
  • ภาษาไทย โครงการรับนักศึกษาพิการ
   • (หน้า 88)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
   • (หน้า 89)
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • (หน้า 91)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โครงการพื้นที่
   • (หน้า 92)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
   • (หน้า 93)
  • โควตาพื้นที่
   • (หน้า 95)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • (หน้า 96)
  • การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
   • (หน้า 97)
  • การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
   • (หน้า 98)
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
   • (หน้า 99)
 • สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
   • (หน้า 100)
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
   • (หน้า 101)
  • ธรณีศาสตร์
   • (หน้า 102)
  • การจัดการ
   • (หน้า 103)
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
   • (หน้า 104)
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
   • (หน้า 105)
  • บัญชีบัณฑิต
   • (หน้า 107)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • (หน้า 108)
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • (หน้า 109)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
   • (หน้า 111)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
   • (หน้า 112)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • (หน้า 113)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 114)
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   • (หน้า 116)
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   • (หน้า 119)
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   • (หน้า 122)
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   • (หน้า 125)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา/โครงการกำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: