โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม-นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2557

โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม-นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 มกราคม 2557

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • SAT I (Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • CU-TEP
   • สอบก่อนปี 2556 เทียบเท่าคะแนน TOEFL(Paper-based)— ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • สอบตั้งแต่ปี 2556 — ไม่ต่ำกว่า 80
 • มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • CU-AAT (Math Section + Verbal Section) — Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • SAT I (Math + Critical Reading) — Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • ACT (Math Section + English Section) — English Section ไม่ต่ำกว่า 18

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 100 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์