TCAS/รับตรง61 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

TCAS/รับตรง61 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
   • การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ไม่รับเทียบเท่า ในจังหวัดที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 9)

จำนวนที่รับ

 • 18 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • และ/หรือ สอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 4, 10)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์