TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 นร.14 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • หรือ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 360 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับนักศึกษาและทะเทียนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6