TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสาขากายภาพ หรือสาขาชีวภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระดับภาคใต้ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หรือ ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศประเภท สาขากายภาพ หรือสาขาชีวภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5