TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน 2 ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน 2 ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • กฎหมายธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 18)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • (หน้า 19)
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
  • จีนศึกษา-นานาชาติ
  • อินเดียศึกษา-นานาชาติ
  • ไทยศึกษา-นานาชาติ
  • (หน้า 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทิล-นานาชาติ
  • เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์-นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ-นานาชาติ
  • (หน้า 24)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรภาษไทย/TU-PINE
   • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
   • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต -TEP
   • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ-TEPE
   • วิศวกรรมยานยนต์
  • (หน้า 33)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ
  • การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี-ภาคภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 36)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิศวกรรมเคมี/เครื่องกล/โยธา/อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อ/อุสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการ/การจัดการวิศวกรรม
  • (หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 699 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ยื่นผลการสอบเฉพาะทาง และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์