TCAS/รับตรง61 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 24 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • เวชนิทัศน์
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 2)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 2)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 2)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาโรคพืช
  • เกษตรศาสตร์-ปฏพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • (หน้า 4)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบ
  • (หน้า 4)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจบริการและการจัดการ
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีตะวันตก
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีไทย
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีพื้นเมือง
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์
  • ศิลปะการแสดง-การละคร
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ธุรกิจระดับโลก-นานาชาติ
  • การตลาดระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • การจัดการการท่องเที่ยว-นานาชาติ
  • กิจการระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • นิเทศศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตหนองคาย

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงินธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 6)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาต่างๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ และ/หรือ GAT PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่สาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,848 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: