โครงการรับตรง สาขาวิชาเคมีประยุกต์-นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2557

โครงการรับตรง สาขาวิชาเคมีประยุกต์-นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 31 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • SAT I (Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • CU-AAT (Verbal Section) — ไม่ต่ำกว่า 400
  • CU-TEP
   • สอบก่อนปี 2556 เทียบเท่าคะแนน TOEFL(Paper-based)— ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • สอบตั้งแต่ปี 2556 — ไม่ต่ำกว่า 80
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • CU-AAT (Math Section) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • SAT I (Math) — ไม่ต่ำกว่า 450
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • CU-ATS (เฉพาะเคมี) — ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
  • CU-ATS (Nano) (เฉพาะเคมี) — ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
  • แบบทดสอบอื่นๆที่วัดความถนัดทางเคมี ที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ — ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
  • SAT II Subject Test (Chemistry) — ไม่ต่ำกว่า 320

จำนวนรับ

 • 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครและการชำระเงิน ณ BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาจารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (6 – 31 มกราคม 2557)
 • สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (6 – 29 มกราคม 2557)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์