รับตรง61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 (รอบ 2)

รับตรง61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 (รอบ 2)

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 14 มีนาคม 2561
 • (หน้า 23)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
  • การจัดการการบิน-การจัดการจราจรทางอากาศ
  • การจัดการการบิน-การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการบิน-การจัดการท่าอากาศยาน-ต่อเนื่อง
  • การจัดการการบิน-การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • การจัดการการบิน-การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ-ต่อเนื่อง
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-เทียบโอน
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญา
  • นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน-สมทบ
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-เครื่องวัดประกอบการบิน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์การบิน-ภาคสมทบ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • ตาไม่บอดสี
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8 -)

จำนวนที่รับ

 • รวม 292 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 14 – 22)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23