TCAS/รับตรง61 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2561

TCAS/รับตรง61 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบริหาร
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • คณะวิเทศศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • วิเทศธุรกิจ : จีน
   • จีนศึกษา
   • ไทยศึกษา
   • วิเทศศึกษา
   • ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,220 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์