TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

TCAS/รับตรง61 พัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
 • มีผลการสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
 • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรสช ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9