TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน 2 ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน 2 ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 – 26 ธันวาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ/นานาชาติ – วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
  • (หน้า 6)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 8)
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 9)
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 10)
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์/นานาชาติ
  • (หน้า 11)
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • (หน้า 13)
  • วิศวกรรมเคมี/นานาชาติ
  • (หน้า 14)
  • วิศวกรรมเคมี
  • (หน้า 16)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 17)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • (หน้า 18)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
  • (หน้า 19)
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 20)
 • คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/นานาชาติ
  • (หน้า 22)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์