TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท-แนวใหม่ ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท-แนวใหม่ ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2, 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข หรือทำงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี โดยมีหลักฐานรับรอง
  • หรือ สำเร็จปริญญาโททางการแพทย์ กรณ์ไม่มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ กสพท.
 • ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์