TCAS/รับตรง61 นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 18 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เรียนที่ภูเก็ต
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • สถิติ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะแพทยศาสตร์-หาดใหญ่
  • แพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์-ชนบท
  • กายภาพบำบัด
  • รังสิเทคนิค
  • (หน้า 10)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • (หน้า 11)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ่
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะเภสัชศาสตร์-หาดใหญ่
  • เภสัชกรอุตสาหการ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 12)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์-หาดใหญ๋
 • +ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 12)
 • คณะศิลปศาสตร์-หาดใหญ่
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ชุมชนศึกษา
  • (หน้า 12)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์-ภาคปกติ
  • นิติศาสตร์-ภาคสมทบ
  • (หน้า 13)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 13)
 • คณะการแพทย์แผนไทย-หาดใหญ่
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-หาดใหญ่
  • ดิจิตอลมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
  • (หน้า 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ปัตตานี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • จิตวิทยา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ปัตตานี
  • เทคโนโลยียาง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์นิเทศ
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • เทคโนโลยีการประมง
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปัตตานี
  • ภูมิศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการสารสนเทศ
  • ประวัติศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษามลายู
  • มลายูศึกษา
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอาหรับ
  • ภาษาอาหรับธุรกิจ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเยอรมัน
  • สังคมสงเคราะห์
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
  • ปรัชญาและศาสนา
  • (หน้า 16)
 • วิทยาลัยอิสลามศึกษา-ปัตตานี
  • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
  • อิสลามศึกษา
  • อิสลามศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • การสอนอิสลามศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
  • (หน้า 17)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • (หน้า 18)
 • คณะรัฐศาสตร์-ปัตตานี
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นโยบายสาธารณะ
  • (หน้า 19)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-ปัตตานี
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 19)
 • คณะบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 19)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ:จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • ยุโรปศึกษา-อังกฤษฝรั่งเศส
  • (หน้า 19)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 20)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฏร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ทรัพยากรประมง
  • ระบบสารสนเทศ
  • (หน้า 20)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • พัฒนาธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • (หน้า 21)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการรัฐกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
  • (หน้า 22)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 23)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 25)
 • (สาขาที่วุฒิ ปวช.3 สมัครได้ หน้า 36)
 • (รายชื่อสถาบัน 14 จังหวัดภาคใต้ หน้า 38)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 24, 34)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 30)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: