TCAS/รับตรง61 โควตา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลา-ปัตตานี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลา-ปัตตานี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา วิทยาลัยอิสลามศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ1/2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยอิสลามศึกษา
  • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 50 คน
  • อิสลามศึกษา 30 คน
  • อิสลามศึกษา-นานาชาติ 30 คน
  • การสอนอิสลามศึกษา 20 คน
  • กฎหมายอิสลาม 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 160 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์