TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรม ม.สงขลา-ปัตตานี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการศึกษิตศิลปะ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 22 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์ 15 คน
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 15 คน
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 15 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบทักษะเฉพาะทางด้านศิลปกรรม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5