TCAS/รับตรง61 นักเรียนโควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2561

TCAS/รับตรง61 นักเรียนโควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 30 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • การท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาจีน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 10)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ประถมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 19)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
  • (หน้า 25)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 33)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 35)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 38)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • (หน้า 45)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
  • (หน้า 48)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 49)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 49)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 50)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 54)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 59)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 62)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 62)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-ควบสองปริญญา
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 64)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม 5 ปี
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
  • (หน้า 67)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน-ควบสองปริญญา
  • (หน้า 69)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 71)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 76)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • แอนนิเมชั่นและเกม
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 78)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • (หน้า 4, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 4,472 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • ยื่นผลการสอบ GAT/PAT ในบางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: