รับตรง61 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2561

รับตรง61 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2561

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560
 • (หน้า 9, 19)

สำหรับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6) (หน้า 1-10)

 • คุณสมบัติ
  • เพศหญิง โสด
  • อายุ 16 – 21 ปี บริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
  • (หน้า 2)
 • จำนวนที่รับ
  • 57 คน
  • (หน้า 2)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • สอบข้อเขียน
  • ทดสอบบุคลิกภาพ
  • ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 2)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
  • (หน้า 4)

สำหรับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6 โครงการใต้) (หน้า 11-20)

 • คุณสมบัติ
  • เพศหญิง โสด
  • อายุ 16 – 21 ปี บริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี จะนะ รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 11)
 • จำนวนที่รับ
  • ชาวไทยมุสลิม 2 คน
  • ชาวไทยพุทธ 1 คน
  • (หน้า 11)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • สอบข้อเขียน
  • ทดสอบบุคลิกภาพ
  • ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 15)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
  • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์