TCAS/รับตรง61 แพทย์/ทันตะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 แพทย์/ทันตะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 – 28 ธันวาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต/ภาคภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรทวิภาษา
 • (หน้า 2, 15)

คุณสมบัติ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต/ภาคภาษาอังกฤษ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรทวิภาษา
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคะแนนอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS ประเภท Academic ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ละทักษะ — ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
  • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • TOEFL-CBT — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
  • TOEFL-PBT — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 550
 • มีผลการสอบ BMAT
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17