TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ( TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 13)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • โควตาพื้นที่อีสาน
  • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โควตาพื้นที่อีสาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือ ผู้ปกครองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โควตาพื้นที่อีสาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • โควตาพื้นที่ภาคอื่น
  • ไม่กำหนดระเวลาระเวลาการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13