TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 20 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 10 คน
 • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11