TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏพระนคร 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏพระนคร 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1/1
  • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 1/2
  • 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ดนตรีไทยศึกษา
   • นาฏศิลป์ไทย
   • พลศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สังคมศึกษา
   • ฟิสิกส์
   • การประถมศึกษา
   • พระพุทธศาสนา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • จิตวิทยา
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
   • เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีตะวันตก
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การบริหารและพัฒนาเมือง
   • ภาษาจีนธุรกิจ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • (หน้า 17)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเซรามิกส์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนนิกส์และคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • มัลติมีเดีย
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีอาคาร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมพลังงาน
  • (หน้า 18)
 • วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
   • การจัดการการประชุมสัมมนาและการจัดงาน
  • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละประเภท/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภท/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 6, 22)
 • (ประเภทความสามารถทางวิชาการ หน้า 24)
 • (ประเภทความสามารถพิเศษ หน้า 25)
 • (ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หน้า 29)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • หรือ สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: