TCAS/รับตรง61 เยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

TCAS/รับตรง61 เยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 26 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ทรัพยากรประมง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • พัฒนาธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 635 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์