TCAS/รับตรง61 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2561

TCAS/รับตรง61 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ1/2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 คน
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 20 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
   • ทรัพยากรประมง 30 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศ 10 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 20 คน
   • พัฒนาธุรกิจ 20 คน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 20 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาขณะทำการสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 165 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์