TCAS/รับตรง61 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
  • การจัดการการบริการ 50 คน
  • การจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า .300
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกาาและเทียนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์