TCAS/รับตรง61 PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

TCAS/รับตรง61 PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 คน
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์