TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 สัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทย์ คณิต ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นบุตรเจ้าของฟาร์มและทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก โดยมีหลักฐานรับรอง
  • (หน้า 2)
 • กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 3)
 • กลุ่มนักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (สะเดา นาทวี เทพา จะนะ สะบ้าย้อย)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต เท่านั้น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทย์ คณิต ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีภูมิลำเนาและศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET
  • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7