TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2561

[ หน้า 3 ] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2561

หน้า: 1 2 3 4 5