TCAS/รับตรง61 โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) จ.ภาคเหนือ ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) จ.ภาคเหนือ ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ กสพท.
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • เชียงใหม่ 1 คน
 • เชียงราย 1 คน
 • ลำปาง 1 คน
 • ลำพูน 1 คน
 • แพร่ 2 คน
 • น่าน 1 คน
 • แม่ฮ่องสอน 1 คน
 • พะเยา 3 คน
 • (รวม 11 คน)
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์