TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • (หน้า 13)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 13)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • กลุ่มวิทยาเขตบางเขน
  • (หน้า 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 14)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 14)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 16)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม-วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 16)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 16)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติและผลงานตามชนิดกีฬา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 104 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบความสามารถ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์