TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

TCAS/รับตรง61 เด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเด็กไทยสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีการบรรจุ-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ ความถนัดเฉพาะทาง ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ O-NET ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 166 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12