TCAS/รับตรง61 ลูกพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ลูกพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการลูกพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • ชีวเคมี
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 10)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาคลินิก-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 10)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีการบรรจุ-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การตลาด
  • (หน้า 11)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 11)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • เป็นบุตรโดยกำเนิด หรือบุตรบุญธรรมตามกฏหมาย ของบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานใน ม.เกษตรศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และปัจจุบันยังปฏิบัตงานอยู่ หรือของนิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.เกษตรศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ ความถนัดเฉพาะทาง ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีคุณสมับิตเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 149 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์